Praca pielęgniarka

Dyspozytor medyczny w Wydziale Zdrowia WUW

Ogłoszenie numer: 4059399, z dnia 2020-12-22

Wielkopolski Urząd Wojewodzki w Poznaniu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko::

Dyspozytor medyczny w Wydziale Zdrowia WUW

Miejsce pracy: wielkopolskie / Konin

Nr Ref.: 97/20

 

Opis stanowiska

Wymiar etatu: 0,25-1

Liczba etatów: 42


Miejsce wykonywania pracy: Konin, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1
Szczegółowe informacje na temat miejsca wykonywania pracy w części INNE INFORMACJE

 

ADRES URZĘDU:
Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

 

WARUNKI PRACY

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
 • praca wykonywana w siedzibie wskazanej tj. w Dyspozytorni Medycznej w Koninie (DM 15-02 Konin)
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
 • stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku biurowego
 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno – biurowych
 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 70 cm
 • narzędzia pracy: komputer z monitorami ekranowymi, urządzenia biurowe, urządzenia radiowe
 • praca w trybie zmianowym

Pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • dodatek stażowy
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (szkolenia w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego, możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych i kursów językowych)
 • dofinansowanie wypoczynku oraz różnych form aktywności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego

ZAKRES ZADAŃ

 • przyjmowanie zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach, ustalanie priorytetów i niezwłoczne dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia,
 • przekazywanie niezbędnych informacji osobom udzielającym pierwszej pomocy,
 • przekazywanie kierującemu akcją medyczną niezbędnych informacji ułatwiających prowadzenie medycznych czynności ratunkowych na miejscu zdarzenia,
 • zbieranie aktualnych informacji o dostępnych w rejonie operacyjnym jednostkach systemu i ich gotowości oraz przekazywanie tych informacji wojewódzkiemu koordynatorowi ratownictwa medycznego,
 • zbieranie i archiwizowanie bieżących informacji o zdarzeniach i prowadzonych medycznych czynnościach ratunkowych,
 • powiadamianie o zdarzeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych lub, jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia, centrów urazowych lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego;
 • powiadamianie o zdarzeniu jednostek współpracujących z systemem, jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia,
 • współpraca oraz wymiana informacji z centrami zarządzania kryzysowego,
 • wykonywanie zadań z wykorzystaniem Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Wymagania

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: wymagane dla pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego,
 • doświadczenie zawodowe:
  a) 5-letnie doświadczenie w realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego lub w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego, szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii lub izbie przyjęć szpitala posiadającego oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział chorób wewnętrznych, oddział chirurgii ogólnej oraz oddział ortopedii i traumatologii lub
  b) zgodnie z art. 14 pkt 8 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 2112), od dnia 28 listopada 2020 r. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu może odstąpić od wymogu w zakresie doświadczenia zawodowego, w przypadku jego braku;
 • znajomość ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i przepisów wykonawczych,
 • znajomość ustawy o Systemie Powiadamiania Ratunkowego wraz z aktami wykonawczymi,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętności: obsługa komputera (pakiet MS Office),
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów merytorycznych
 • dyspozycyjność
 • odporność na stres
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko zdrowiu lub życiu ludzkiemu
 • posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych
 • korzystanie z pełni praw publicznych

WYMAGANIA DODATKOWE

 • łatwość w komunikacji
 • umiejętność pracy pod presją czasu

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o prywatności zamieszczoną na stronie Urzędu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko zdrowiu lub życiu ludzkiemu
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.