Praca pielęgniarka

Główny Specjalista w Wydziale Lecznictwa Szpitalnego w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Główny Specjalista w Wydziale Lecznictwa Szpitalnego
w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

 

Numer ogłoszenia: DSOZ/23/42

Miejsce pracy: Warszawa

1 etat / umowa na zastępstwo do 1.08.2025 r.

 

Termin składania ofert:13.03.2023 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • prowadzenie prac związanych z przygotowaniem założeń merytorycznych i organizacyjnych dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych
  ze środków publicznych w odniesieniu do podstawowego systemu zabezpieczenia świadczeń;
 • prowadzenie prac związanych z przygotowywaniem założeń merytorycznych i organizacyjnych dotyczących przeprowadzania postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w odniesieniu do świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne, w tym świadczenia wysokospecjalistyczne;
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych niezbędnych w procesie zawierania umów
  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach świadczeń pozostających
  we właściwości wydziału dotyczących w szczególności: warunków wymaganych
  od świadczeniodawców, organizacji postępowania w konkursie ofert i rokowaniach;
 • współpraca z konsultantami krajowymi i wojewódzkimi, reprezentatywnymi organizacjami świadczeniodawców oraz instytucjami właściwymi w sprawach związanych z realizacją świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń pozostających we właściwości wydziału;
 • opiniowanie wniosków o wyrażenie zgód na zawarcie, przedłużenie lub zmianę umów
  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 156 ustawy o świadczeniach,
  w zakresie świadczeń pozostających we właściwości wydziału;
 • współpraca z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w zakresie ustalania taryfy świadczeń, w tym opracowywanie, w zakresie świadczeń pozostających we właściwości wydziału opinii dotyczących skutków finansowych dla systemu ochrony zdrowia opiniowanych przez Agencję;
 • prowadzenie nadzoru nad realizacją świadczeń opieki zdrowotnej, polegającego
  w szczególności na: analizie problemów zgłaszanych przez oddziały wojewódzkie Funduszu
  i świadczeniodawców oraz podejmowaniu odpowiednich działań w celu ich rozwiązania, ocenie prawidłowości stosowania przyjętych zasad zawierania umów o udzielanie świadczeń
  i wykonywania świadczeń oraz przygotowywanie wyjaśnień i interpretacji dotyczących tych zasad;
 • merytoryczna odpowiedzialność za treść słowników Funduszu w zakresie właściwości rzeczowej wydziału;
 • merytoryczna odpowiedzialność za parametryzację warunków weryfikacji danych sprawozdawczych ze wskazaniem pozycji / kodów słowników w zakresie zadań wydziału;
 • przygotowywanie wniosków o zlecenie dostosowania systemów informatycznych Funduszu
  w zakresie zadań wydziału;
 • nadzór nad realizacją zadań objętych zakresem działania wydziału przez odpowiednie komórki organizacyjne w oddziałach wojewódzkich Funduszu;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrali Funduszu w zakresie poprawy dostępności do świadczeń.
WYMAGANIA:

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe: medyczne – lekarz, pielęgniarka, farmaceuta, fizjoterapeuta, ratownik medyczny, zdrowie publiczne lub prawnicze lub administracyjne;
 • minimum 5 lat pracy zawodowej;
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub w jednostkach związanych z ochroną zdrowia.

Wykształcenie należy potwierdzić kopią dyplomu ukończenia uczelni wyższej; staż pracy należy potwierdzić świadectwami pracy / zaświadczeniem o zatrudnieniu / aktualnym wyciągiem z CEIDG.

 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w zakresie stosowania przepisów prawa lub legislacji;
 • doświadczenie zawodowe w obszarze związanym ze świadczeniami medycznymi, w tym
 • w obszarze farmaceutycznym;
 • bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów i zagadnień związanych
 • z funkcjonowaniem krajowego systemu opieki zdrowotnej, w tym dotyczących funkcjonowania i zadań realizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
 • znajomość innych aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
 • prawo wykonywania zawodu – jeżeli dotyczy;
 • specjalizacja / studia podyplomowe mające zastosowanie w ochronie zdrowia;
 • umiejętność samodzielnej pracy, w tym pracy koncepcyjnej;
 • umiejętność ustalania priorytetów wykonywanych zadań i pracy pod presją czasu;
 • umiejętność syntetycznego formułowania wniosków i podsumowań wyników analiz;
 • umiejętność swobodnego formułowania myśli i tworzenia projektów pism / decyzji administracyjnych;
 • operatywność w działaniach i dyspozycyjność;
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia (zaświadczenie) lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.


ZAPRASZAMY
W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • Pracę w organizacji sprawnie zarządzanej, skoncentrowanej na realizacji celów
 • Pracę zgodnie z metydyką LEAN MANAGEMENT
 • Stabilne zatrudnienie na Umowę o Pracę
 • Profesjonalny system szkoleń
 • Opiekę mentora
 • Możliwości awansu zawodowego
 • Miłą atmosferę w pracy
 • Atrakcyjne wsparcie socjalne (ZFŚS)
 • Inicjatywy dbające o zdrowie

NASZE WARTOŚCI:

 • OTWARTOŚĆ NA PACJENTA
 • EFEKTYWNOŚĆ
 • INNOWACYJNOŚĆ
 • SATYSFAKCJA PRACOWNIKÓW