Praca pielęgniarka

Inspektor Kontroli w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli w Departamencie Kontroli

Inspektor Kontroli w Dziale Realizacji Kontroli
w Terenowym Wydziale Kontroli XII w Katowicach
w Departamencie Kontroli


Numer ogłoszenia: DK/21/56


Miejsce pracy: Katowice


Termin składania ofert 29.03.2021 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • przeprowadzanie lub współuczestniczenie w dokonaniu analizy przedkontrolnej, w tym gromadzenie materiałów i informacji niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia kontroli;
 • opracowywanie lub współuczestniczenie w opracowywaniu projektu programu kontroli lub tematyki kontroli;
 • przeprowadzanie analiz przedkontrolnych w tym analizy prawdopodobieństwa wystąpienia nieprawidłowości;
 • przeprowadzanie kontroli oraz czynności sprawdzających zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi w NFZ zasadami, programem kontroli lub tematyką kontroli;
 • dokonywanie ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli w sposób obiektywny i rzetelny oraz na podstawie dowodów zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w dziale IIIA oraz w art. 192a ustawy o świadczeniach;
 • prowadzenie akt kontroli i akt sprawy;
 • odpowiednie zabezpieczanie materiałów dowodowych zebranych w toku kontroli;
 • współpraca z innymi kontrolerami oraz osobami, o których mowa art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach, realizującymi kontrolę, z kierownikiem zespołu kontrolującego, kierownikiem właściwego miejscowo Terenowego Wydziału Kontroli lub innej komórki organizacyjnej wyodrębnionej w strukturze Departamentu Kontroli;
 • sporządzanie wymaganych dokumentów z przeprowadzonej kontroli, w szczególności dokumentów w toku czynności kontrolnych;
 • sporządzanie i podpisywanie wystąpień pokontrolnych;
 • sporządzanie projektów wezwania do zapłaty skutków finansowych kontroli, o ile zostały one określone;
 • monitorowanie wpływu do NFZ informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz ich realizację i terminowość wykonania;
 • dokonywanie analizy i opracowywanie projektu zmienionego wystąpienia pokontrolnego lub stanowiska w sprawie zastrzeżeń, w związku z wniesionymi do Prezesa NFZ zastrzeżeniami do wystąpienia pokontrolnego;
 • inicjowanie i realizowanie czynności sprawdzających, o których mowa w art. 61w ustawy o świadczeniach oraz przygotowywanie dokumentów określających sankcje określone w art. 61x ustawy o świadczeniach;
 • prowadzenie dokumentacji czynności sprawdzających realizowanych przez TWK;
 • monitorowanie rozliczenia wyników finansowych realizowanych kontroli oraz czynności sprawdzających;
 • prowadzenie korespondencji związanej z postępowaniami kontrolnymi w tym przetwarzanie w EZD;
 • wykonywanie innych czynności służbowych na polecenie przełożonych.
WYMAGANIA:


Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe medyczne - pielęgniarskie
 • Lata pracy zawodowej: minimum 3 lata pracy zawodowej

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • biegła obsługa komputera;
 • umiejętność obsługi urządzeń elektronicznych;
 • biegła znajomość pakietu MS Office;
 • znajomość uregulowań prawnych dotyczących kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odporność na stres;
 • min. 1 rok doświadczenia w pracy na stanowisku pielęgniarskim;
 • znajomość aplikacji elektronicznych występujących w NFZ.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów) .

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.