Praca pielęgniarka

Instruktor symulacji medycznej


UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

COLLEGIUM MEDICUM IM. L. RYDYGIERA W BYDGOSZCZY

 

 

Poszukuje pracownika/-czki na stanowisko

INSTRUKTOR SYMULACJI MEDYCZNEJ

 

Miejsce pracy: Bydgoszcz

 


 

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje przede wszystkim:
 • prowadzenie zajęć symulacyjnych i wsparcie dla nauczycieli akademickich w zakresie prowadzenia zajęć metodami symulacji,
 • zapewnienie wsparcia merytorycznego oraz technicznego w prowadzeniu zajęć symulacyjnych,
 • nadzór nad maksymalnym wykorzystaniem potencjału sprzętu dostępnego w salach symulacji,
 • nadzór nad utrzymaniem prawidłowego obciążenia sal symulacji i pozostałych sal dydaktycznych oraz współpraca w tym zakresie z prowadzącymi zajęcia i władzami Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu,
 • dokumentowanie realizowanych zajęć w salach Centrum Symulacji Medycznych (listy obecności, nagrania z zajęć, dokumentacja fotograficzna) oraz archiwizowanie zgromadzonych materiałów na potrzeby rozliczenia i kontroli projektu,
 • przygotowanie adekwatnego do zaplanowanych zajęć sprzętu w salach symulacyjnych, pomoc w przygotowaniu zajęć opartych o scenariusze kliniczne (zgodnie z charakterystyką stanu klinicznego dobór symulatora i akcesoriów do pozoracji stanu),
 • kontrola i analizowanie stanu zapasów sprzętu i materiałów zużywalnych oraz dokonywanie niezbędnych zamówień za zgodą przełożonego,
 • pomoc w zakresie technicznej obsługi sprzętu komputerowego, audio-wideo oraz symulatorów,
 • uczestniczenie w zajęciach klinicznych z udziałem symulacji, ich monitorowanie oraz analiza prowadzenia scenariuszy i debriefingu.
II. Kandydat/-ka powinien/-inna spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:
w zakresie umiejętności zawodowych:
 • wykształcenie wyższe medyczne (min. licencjat) na kierunku: lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne
 • minimum roczne udokumentowane zatrudnienie w jednostce ochrony zdrowia,
 • dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Power Point), Internetu, baz danych oraz urządzeń biurowych i mediów społecznościowych,
 • znajomość języka angielskiego – poziom komunikatywny,
 • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej lub kursów medycznych,
 • mile widziane odbyte szkolenia medyczne z zakresu ALS, BLS, EPLS, ITLS.
w zakresie predyspozycji osobowościowych:
 • komunikatywność
 • kreatywność,
 • otwartość na nowe rozwiązania technologiczne i dydaktyczne,
 • umiejętność przekazywania wiedzy,
 • entuzjazm,
 • rzetelność,
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.
III. Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu (40 h/tyg.), na czas określony, na zastępstwo za nieobecnego pracownika, praca w systemie równoważnego czasu pracy,
 • pakiet świadczeń socjalnych, w tym karta multisport,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji, w tym szkolenia z prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod symulacji medycznej,
 • pracę w budynku dostosowanym do osób niepełnosprawnych.

Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Zastępcy Kanclerza ds. CM w terminie do dnia
08 stycznia 2021 r. w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 15, II piętro, pokój nr 56 lub drogą e-mail: sekretariat@cm.umk.pl

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – kandydaci do pracy

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO", informujemy, że:

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika z siedzibą przy ul. Gagarina 11 w 87-100 Toruń (dalej: ADO, UMK).
2. Pana/Pani uzyskane w związku z zawarciem umowy oraz w trakcie jej realizacji będą przetwarzane w następujących celach:
1) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny:
a) Wynikających z Kodeksu Pracy – przez okres prowadzonej rekrutacji.
2) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes ADO:
a) Na potrzeby wewnętrzne tworzenia zestawień, analiz i statystyk – przez okres obowiązywania umowy,
b) Na potrzeby prowadzenia ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej – wieczyście.
c) W zakresie umożliwiającym szybki kontakt poprzez wykorzystanie do tego nr telefonu lub poczty e-mail – przez okres trwania rekrutacji.
3) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą:
a) W zakresie podania wszelkich innych danych osobowych niż te, do których ADO uprawniony jest na innych podstawach.
3. Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o:
1) żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania,
2) żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
3) sprzeciw wobec przetwarzania, przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego administratora.
4. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.
5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wykonania celu wymienionego w pkt 2 lit. a, a brak ich podania spowoduje niemożliwość przeprowadzenia procesu rekrutacji, a w przypadku lit. c jest dobrowolne.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Pana/Pani dane osobowe udostępniane mogą być organom administracji publicznej, sądy, komornicy w zakresie sytuacji przewidzianych w przepisach prawa, a także podmiotom, z którymi ADO współpracuje w zakresie usług windykacyjnych, prawnych.
8. Na dzień zbierania Pana/Pani danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w przyszłości, o czym zostanie Pan/Pani poinformowania ze stosownym wyprzedzeniem.
9. W stosunku do Pana/Pani nie będą prowadzone działania polegające na podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.
10. Jeżeli chce Pan/Pani skontaktować się z ADO w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację przysługujących praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail: abi@umk.pl lub adresem korespondencyjnym ADO, z dopiskiem „IOD".
Po zapoznaniu się z treścią powyższej informacji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez UMK w Toruniu dla celu związanego z rekrutacją na stanowisko instruktora symulacji.

 

 

________________________
(data i podpis)

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)