Praca pielęgniarka

Kierownik Oddziału ds. kierowania Dyspozytornią Medyczną w Wydziale Zdrowia WUW

Ogłoszenie numer: 5505152, z dnia 2021-09-08

Wielkopolski Urząd Wojewodzki w Poznaniu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
61-713 Poznań al. Niepodległości 16/18
Ogłoszenie nr 83718 / 01.09.2021

Kierownik Oddziału ds. kierowania Dyspozytornią Medyczną w Wydziale Zdrowia WUW

Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

Nr Ref.: 75/21

 

Opis stanowiska

LICZBA STANOWISK: 1

WYMIAR ETATU: 1

STATUS: nabór w toku

MIEJSCE PRACY: ul. Wiśniowa 13a

WAŻNE DO: 13 września 2021 r.

WYNAGRODZENIE ZASADNICZE: od 8000,00 zł do 8600,00 zł brutto

 

Osoba na tym stanowisku:

 • opracowuje szczegółowy sposób funkcjonowania dyspozytorni medycznej, z uwzględnieniem zapewnienia ciągłości jej funkcjonowania oraz organizacji pracy dyspozytorów medycznych
 • kieruje i koordynuje pracę w Dyspozytorni medycznej, sprawuje nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań przez dyspozytorów medycznych oraz przestrzeganiem przepisów w zakresie działalności oddziału
 • opracuje plan postępowania w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej przyjmowanie i obsługę powiadomień o zdarzeniach i zgłoszeń alarmowych na podstawie wytycznych, o których mowa w art. 25a ust. 4 ustawy o PRM
 • nadzoruje pracę dyspozytorów medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu przeprowadzania rozmów, decyzji podejmowanych w zakresie dysponowania oraz odmów zadysponowania zespołów ratownictwa medycznego, obsługi zdarzeń, w tym zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych
 • przygotowuje, weryfikuje i aktualizuje wykazy i opracowania niezbędne podczas realizacji zadań przez dyspozytorów medycznych
 • dokonuje oceny sposobu realizacji zadań przez dyspozytorów medycznych na podstawie formularza oceny pracy dyspozytora medycznego, uwzględniającego kryteria oceny pracy dyspozytora medycznego, o których mowa wart.27a ust. 2 pkt 5 ustawy o PRM
 • opracowuje plany i sprawozdania finansowe dotyczące funkcjonowania dyspozytorni medycznej
 • nadzoruje realizację zadań w zakresie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych
 • podejmuje działania organizacyjno-planistyczne w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych stanowisk w dyspozytorni medycznej
 • udziela odpowiedzi na skargi dotyczące funkcjonowania dyspozytorni medycznej

Wymagania

Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • wykształcenie: wyższe - ukończone co najmniej studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i posiadanie kwalifikacji wymaganych dla pielęgniarki systemu lub uzyskanie co najmniej tytułu zawodowego licencjata wymaganego dla ratownika medycznego (zgodnie z art. 25b ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym)
 • doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat w zakresie realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego znajomość ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz aktów wykonawczych do ustawy
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej
 • znajomość ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • umiejętność sporządzania analiz z wykorzystaniem środowiska MS Excel oraz precyzyjnego formułowania wniosków wynikających z generowanych raportów
 • dobra organizacja pracy własnej oraz podległych pracowników
 • umiejętność analitycznego podejścia do problemów
 • asertywność, efektywna komunikacja, radzenie sobie ze stresem
 • umiejętność pracy w zespole
 • kreatywność
 • dynamiczne podejście do zadań
 • umiejętność argumentowania
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Oferujemy

 • ruchomy czas pracy
 • możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • dodatek stażowy
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (szkolenia w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego, dofinansowanie do studiów podyplomowych i kursów językowych)
 • możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego

Dostępność

 • nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
 • praca wykonywana w siedzibie wskazanej tj. Dyspozytornia Medyczna w Poznaniu (DM 15-01 Poznań)
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
 • stanowisko pracy znajduje się na parterze oraz I piętrze budynku biurowego (DM15-01)
 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno - biurowych
 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 70 cm
 • narzędzia pracy: komputer z monitorami ekranowymi, urządzenia biurowe, urządzenia radiowe

Dodatkowe informacje

 • jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia przekaż komisji rekrutacyjnej przed rozpoczęciem testu wiedzy.
 • wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem:
  https://www.poznan.uw.gov.pl/sites/default/files/zalaczniki/wzor_oswiadczen_-_nabory.pdf
 • APLIKUJ NA TO STANOWISKO ONLINE POPRZEZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOSTĘPNY NA STRONIE:
  www.poznan.uw.gov.pl/oferty-pracy
 • osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego
 • z uwagi na sytuację epidemiczną rekrutacja może być przeprowadzona w trybie zdalnym/on-line.
 • wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 • weryfikacja formalna ofert
 • test wiedzy
 • test kompetencji kierowniczych
 • rozmowa kwalifikacyjna

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu
 • pracy
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o prywatności zamieszczoną na stronie Urzędu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.